Porady eksperckie

MAMY KOLEJNĄ NIEWAŻNOŚĆ!

W dniu 12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska) stwierdził, że Umowa zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna. Jednocześnie zasądzono na rzecz naszych klientów kwotę w CHF, natomiast roszczenie określone w PLN zostało oddalone, co oznacza, że została zastosowana tzw. teoria salda. Sąd uznał, że umowa nie określała głównych świadczeń stron, bank pozostawił sobie możliwość ustalania kursu a tym samym wpływania na zobowiązanie kredytobiorców, którzy nigdy nie znali wysokości swojego zobowiązania. Zasądzono zwrot wpłat dokonanych w walucie CHF z uwagi na fakt, że powodowie nigdy nie byli zobowiązani do świadczenia w tejże walucie. Roszczenie o zwrot rat wpłaconych w PLN zostało oddalone, gdyż powodowie są zobowiązani do zwrotu nominalnej kwoty udzielonego kredytu, a więc nie można w tym wypadku mówić o nienależnym świadczeniu. Koszty procesu w całości ponosi pozwany. Sprawa toczyła się pod sygn. akt II C 455/18.