Porady eksperckie

UWAGA MAMY NIEWAŻNOŚĆ !

Publiczne

UWAGA UWAGA !!! MAMY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY Z RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (d. Polbank EFG)Wyrok z dnia 30 lipca 2020 r., SSO Ewa Jończyk, Umowa indeksowana do CHF – RaiffeisenSąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna i zasądził na rzecz powodów kwoty w PLN (co do rat zapłaconych w PLN) oraz CHF (co do rat zapłaconych w CHF), jak również 600 zł z tytułu zwrotu opłaty za kontrolę inwestycji – pozwany ma zwrócić wszystko, co powodowie nienależnie mu świadczyli.Sąd uznał, że klauzule przeliczeniowe były niedozwolone, gdyż przerzucały całe ryzyko kursowe na słabszą stronę stosunku prawnego. Niemniej, sam mechanizm indeksacji kredytu jest dozwolony i z tego względu umowa nie jest sprzeczna z art. 69 prawa bankowego, ani 353(1) k.c. Jest za to sprzeczna z naturą stosunku cywilnoprawnego, gdyż silniejsza strona umowy decyduje o zakresie praw i obowiązków strony słabszej, konsument nie był w stanie wyliczyć salda kredytu. Kredytobiorca winien zostać należycie poinformowany, że wskutek zaciągnięcia kredytu indeksowanego będzie obciążony nieograniczonym ryzykiem, w skutek czego może dojść do sytuacji, że nie będzie w stanie spłacić kredytu.Sąd uznał, że umowa nie może zostać uzupełniona żadnym przepisem dyspozytywnym, gdyż takiego nie ma, natomiast tzw. odfrankowienie kredytu, czyli pozostawienie kredytu w PLN z oprocentowaniem opartym o stawkę LIBOR jest niedopuszczalne z punktu widzenia zwyczajów ekonomicznych.Sąd zastosował teorię 2 kondykcji.Postępowanie trwało 1 rok i 2 miesiące. Wyrok nie jest prawomocny.