Porady eksperckie

MAMY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN NOBLE BANKU S.A.

MAMY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN NOBLE BANKU S.A. !!!

 Wyrokiem z 9 września br. Sąd Okręgowy w Warszawie (w osobie SSR del. K. Gołaszewskiego) unieważnił umowę kredytu zawartego z GNB (wówczas Oddział Specjalistyczny Metrobank) (sygn. akt XXV C 360/17).

 Klientka wpłaciła więcej niż sama otrzymała od Banku, więc Sąd zasądził na jej rzecz zwrot różnicy (teoria salda).

Unieważniając Umowę Sąd w uzasadnieniu stwierdził, że niedozwolony charakter mają zapisy dotyczące korzystania przez Bank z tabel kursowych do wyznaczania kursów, niezbędnych do przeliczeń zarówno w chwili uruchomienia kredytu jak i jego spłaty. Zdaniem Sąd ani Umowa ani Regulamin nie ustalają zasad tworzenia tych tabel tj. ani sposobu, w jaki ustalana jest tabela, ani momentu, w którym jest tworzona (za niewystarczające Sąd uznał wskazanie tabeli obowiązującej o godz. 09:30). Ponadto zróżnicowanie przez Bank kursu kupna i sprzedaży nie ma żadnego uzasadnienia. W ten sposób Bank narusza dobre obyczaje wprowadzając do umowy postanowienia krzywdzące konsumentów w celu zabezpieczenia swoich interesów ekonomicznych.  

Luki powstałej po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych nie można było, zdaniem Sądu, uzupełnić ani zwyczajem ani zasadami współżycia społecznego a w efekcie nie można ustalić wysokości świadczenia kredytobiorcy.  To przesądziło o nieważności Umowy.

Sąd potwierdził także, że aneks, wprowadzający przeliczenia rat po kursie średnim nie jest nowacją zobowiązania, choć wcześniej miał wątpliwości i zawiesił postępowanie do czasu zakończenia postępowanie przed TSUE w sprawie C-452/18, lecz po naszym zażaleniu postanowienie to zostało uchylone przez Sąd Apelacyjny. Być może przyczyniło się do tego ostatnie orzeczenie SN z dnia 9 maja 2019 r. (I CSK 242/18).

Wprawdzie na razie, po 2,5 roku wygraliśmy bitwę, ale liczymy na wygraną wojnę J