Porady eksperckie

Kredyty frankowe w końcu przesądzone?

Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 24 października 2018 roku (II CSK 632/17), 4 kwietnia 2019 roku (III CSK 159/17) oraz 9 maja 2019 roku (I CSK 242/18) wypowiedział się w przedmiocie tzw. kredytów frankowych, uznając mechanizmy indeksacji za bezskuteczne!

W obu najnowszych sprawach Sąd Najwyższy stwierdził, że „uznanie za niedozwolone (art. 3851 k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego strony stosunku prawnego.” Stanowi to podtrzymanie stanowiska zawartego w październikowym wyroku, w którym Sąd stwierdził, że konsekwencją stwierdzenia abuzywności postanowienia jest działająca z mocy prawa sankcja bezskuteczności tego postanowienia połączona z zasadą związania stron umową w pozostałym zakresie.

Co to oznacza w praktyce? Tzw. kredyt frankowy nie będzie już odwoływał się do franka szwajcarskiego, a zostanie pozostawiony kredytem w PLN w oparciu o umowne oprocentowanie według stawki LIBOR. Saldo zadłużenia kredytobiorcy zostanie ponownie przeliczone, tak by nie odnosiło się do niedozwolonych zapisów o waloryzacji, co w konsekwencji będzie prowadziło do zmniejszenia zadłużenia kredytobiorcy wraz z zobowiązaniem banku do zwrotu „nadpłaconych rat” oraz do przedstawienia nowego harmonogramu spłat – z niższymi ratami.

Co więcej, w majowym wyroku Sąd Najwyższy przesądził również istotę zawieranych aneksów przewidujących spłatę bezpośrednio w walucie CHF i zwrócił uwagę, że oświadczenie kredytobiorcy o uznaniu długu zawarte w aneksie nie wyklucza wykazania, iż rzeczywista wysokość tego zadłużenia jest inna.

Jeśli więc nadal wahasz się, czy wystąpić z procesem przeciwko bankowi, chętnie przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy, jakiej wygranej możesz oczekiwać, a szanse na nią są coraz większe (należy jednak pamiętać, że każda sprawa indywidualna rozpoznawana jest przez niezawisłego sędziego, który ma prawo do własnej oceny konkretnej umowy oraz stanu faktycznego)!

Zapraszamy do kontaktu.