Porady eksperckie

DOBRE WIEŚCI Z WOKANDY !

DOBRE WIEŚCI Z WOKANDY !

Wyrokiem z dnia 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (As. SR Michał Maj) w sprawie o sygn. akt I C 2634/18 zasądził na rzecz naszej klientki od mbank kwotę 45 967, 87 tytułem nadpłat. Umowa została zawarta w 2007 r. W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że klauzule pozwalające na dowolne ustalanie przez bank wysokości kursu waluty obcej są abuzywne (nieuczciwe), a więc nie wiążą konsumenta. Umowa powinna być dalej wykonywana bez mechanizmu indeksacji przy oprocentowaniu opartym o stawkę Libor. Powództwo zostało złożone w lipcu 2018 r. Sędzia jeszcze przed pierwszą rozprawą wydał postanowienie o biegłym, nie widział również konieczności przesłuchiwania „ekspertów” banku. Wyrok został wydany w I instancji w dniu zamknięcia drugiej rozprawy.
Uzasadnienie wkrótce

 

cztery asy