Porady eksperckie

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO TO….

nie zabezpieczenie kredytu, tak orzekł Sąd Rejonowy dla W-wy Śródmieścia w wyroku z dnia 22 grudnia 2017 r. w postępowaniu prowadzonym przez naszą kancelarię, przeciwko mBank S.A. (sygn. akt I C 2692/17). Dodatkowo w ustnym, szerokim uzasadnieniu orzeczenia, Sąd po raz kolejny potwierdził niedozwolony charakter postanowienia, na mocy, którego kredytobiorcy zostali obciążeni koniecznością poniesienia kosztu składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, pomimo, że sami nie byli jego beneficjentami (brak ekwiwalentności świadczeń). Wyrok został wydany po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, już w cztery miesiące od złożenia pozwu, nie jest prawomocny.