Porady eksperckie

TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI PRZEZ BANK TEŻ MA ZNACZENIE W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ.

Drogi kliencie Banku, jeśli złożyłeś reklamację, w której zgłosiłeś zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego (np. bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny, SKOK, krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, fundusz emerytalny, instytucję pożyczkową), zwróć uwagę, czy otrzymałeś odpowiedź we właściwym terminie. Dlaczego jest to takie ważne? Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – podmiot rynku finansowego powinien udzielić odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego terminem. Co prawda, zgodnie z treścią art. 7 powyższej ustawy w szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin może zostać wydłużony do 60 dni ale powinieneś zostać poinformowany o tym fakcie w pierwotnym, 30 – dniowym terminie.

Skutkiem niedotrzymania 30- dniowego ( lub 60-dniowego ) terminu na odpowiedź jest rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta co w praktyce oznacza „przyznanie” racji klientowi.