Porady eksperckie

KONSUMENCIE NIE CZEKAJ, PRZERWIJ BIEG PRZEDAWNIENIA !!!

KONSUMENCIE NIE CZEKAJ, PRZERWIJ BIEG PRZEDAWNIENIA !!!

10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823). Ustawa ma zapewnić konsumentom możliwość rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami, wynikających z zawartej umowy, przez uprawnione podmioty, stosujące skuteczne i szybkie metody ich rozwiązywania, stanowiące alternatywę w stosunku do postępowań sądowych. Będą to zatem wszelkie spory wynikłe z umów, w których po jednej stronie występuje przedsiębiorca mający siedzibę w Polsce a pod drugiej konsument, mający miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym państwie Unii Europejskiej, np. umowy zawierane z bankami i innymi instytucjami finansowymi

W założeniu ustawodawcy regulacje tej ustawy miały być korzystne również dla przedsiębiorców, oferując im sposobność uniknięcia długotrwałych i kosztowych procesów. Dla konsumentów wprowadza natomiast bardzo przydatną możliwość przerwania biegu przedawnienia roszczenia, będącego przedmiotem sporu, poprzez wszczęcie postępowania przed podmiotem uprawnionym do rozwiązania sporu w trybie tej ustawy. Przedawnienie nie biegnie na nowo do czasu zakończenia postępowania.

TaKie rozwiązanie może okazać się kluczowe np. dla kredytobiorców – tzw. frankowiczów, którzy zawarli umowę kredytową w 2017 r. a więc do upływu 10 – letniego terminu przedawnienia roszczeń może dojść już za kilka dni, tygodni czy miesięcy.

Z tego względu apelujemy o sprawdzenie daty zawarcia umów i o pilny kontakt z KANCELARIĄ ETHICA – KONSUMENCIE NIE CZEKAJ, NIE POZBAWIAJ SIĘ SZANSY NA ODZYSKANIE PIENIĘDZY OD BANKU CZY TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO, DZIAŁAJ Z GŁOWĄ!!!

Ustawa ma zastosowanie do postępowań mających na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich poprzez udział uprawnionego podmiotu ADR (tzw. Alternative Dispute Resolution), który proponuje lub narzuca rozwiązanie sporu albo doprowadza do spotkania stron w celu ułatwienia polubownego rozwiązania sporu. Podmiot ADR może prowadzić postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które ustawa klasyfikuje w trzy grupy:

1)  postępowania umożliwiające zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu (np. negocjacje czy mediacje prowadzone przez zainteresowane strony);

2) postępowania, w których podmiot ADR przedstawia stronom propozycje rozwiązania sporu (np. koncyliacja);

3) postępowania, w których podmiot ADR rozstrzyga spór i narzuca stronom w sposób wiążący jego rozwiązanie (np. postępowanie przed sądem polubownym).

W dwóch pierwszych rodzajach postępowań stosuje się przepisy omawianej ustawy. Do postępowań z trzeciej grupy zastosowanie znajdą także przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące postępowanie przed sądem polubownym.

e63e64e2-1d15-42a7-aefe-2dec72edc301

31955740 - man hold hammer to strike sandglass with concrete wall

31955740 – man hold hammer to strike sandglass with concrete wall

Wynik postępowania powinien być przedstawiony stronom w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin powyższy może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić strony, wskazując przewidywany termin zakończenia postępowania. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dla konsumentów nieodpłatne, aczkolwiek regulamin może przewidywać pobieranie opłat, których wysokość nie utrudnia nadmiernie konsumentowi dostępu do tego postępowania.