Porady eksperckie

Nowy raport rzecznika finansowego ws. polisolokat

Pierwszy Raport Rzecznika Ubezpieczonych opublikowany w grudniu 2012 r. ( pełny tekst: http://rf.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf ), przyczynił się do zainteresowania problemami osób posiadających ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (POLISOLOKATY). Efekty widzimy dziś. Nowelizacja Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz sukcesywnie wydawane przez Prezesa UOKiK decyzje zobowiązujące zakłady ubezpieczeń do zmniejszania opłat likwidacyjnych i nakładające wysokie kary, stanowią krok w dobrą stronę. Nie rozwiązują jednak problemów ”właścicieli” polis, którzy aby skorzystać ze swojego ustawowego prawa do wypowiedzenia umowy ( art. 830 Kodeksu Cywilnego), muszą ponieść srogą karę w postaci pobrania przez zakład ubezpieczeń różnego rodzaju opłat w tym opłat likwidacyjnych.

Co prawda ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w swym art. 26 ust. 4 wskazuje, że w przypadku odstąpienia lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić wartość jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ( na dzień otrzymania informacji o odstąpieniu lub wystąpieniu) pomniejszoną nie więcej niż o 4 % , to norma ta znajdzie zastosowanie jedynie do nowych umów tj. zawieranych po dniu wejścia w życie ustawy – 01.01. 2016 r.

Powyższe oznacza, że osoby posiadające umowy zawarte przed powyższą datą, swoich praw będą musieli dochodzić na drodze postępowania sądowego w sytuacji braku porozumienia z zakładem ubezpieczeń.

Rzecznik Finansowy w najnowszym raporcie miażdży ubezpieczenia z UFK: „Odradzamy je konsumentom”.

Więcej na ten temat:

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/rzecznik-finansowy-miazdzy-ubezpieczenia-z-ufk-odradzamy-je-konsumentom/kdd1yn