Porady eksperckie

1500 zł na ratę od Państwa

19 lutego 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Kto jest uprawniony do otrzymania pomocy od państwa? Ile można otrzymać pieniędzy na spłatę rat kredytowych. Jak długo taka pomoc może trwać? Czy jest to pomoc bezzwrotna?

 

Warunki przyznania wsparcia określa art. 3 ustawy, wg którego, pomoc przysługuje jeśli:

  1. kredytobiorca w dniu złożenia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego;
  2. miesięczne koszty obsługi kredytu kształtują się na poziomie przekraczającym 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe
  3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekraczają określonych kwot ustalonych na podstawie Ustawy o pomocy społecznej.

 

Art. 5 omawianej ustawy stanowi, że wysokość miesięcznego wsparcia wynosić będzie równowartość raty kredytu spłacanego obecnie przez kredytobiorcę, przy czym maksymalna kwota dopłaty do raty kredytowej nie może być wyższa aniżeli 1500 złotych. Ponadto taka pomoc jest ograniczona czasowo. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu bankowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, a sama pomoc finansowa przekazywana będzie w ratach miesięcznych na wskazany przez kredytodawcę rachunek. Z powyższego wynika, że maksymalnie będzie można uzyskać 1500 złotych przez 18 miesięcy.

Kredytobiorca który otrzymał wsparcie po 2 latach od otrzymania ostatniej raty pomocy finansowej zobowiązany jest do zwrotu pożyczonych pieniędzy. Zwrot ten dokonywany jest w formie nieoprocentowanych miesięcznych ratach rozłożonych na 8 lat.  Wniosek o wsparcie należy złożyć w banku w którym masz podpisaną umowę kredytową.